12/12/2015

جنایت ترک ها در مقابل کردهای ترکیه که اکثریت این کشور را تشکیل می دهند https://www.facebook.com/nik.jafarzadeh/videos/722641631160431/?hc_location=ufiجنایت ترک ها در مقابل کردهای ترکیه که اکثریت این کشور را تشکیل می دهندhttps://www.facebook.com/nik.jafarzadeh/videos/722641631160431/?hc_location=ufi

Turkish police fascist برخورد وحشیانه با کـُردهای ترکیه
ترکیه ظاهراً نماد دمکراسی دارد در صورتیکه فاشیزم در سراسر ادارات و کشور بیداد می کند و کردها آدم بحساب نمی آیند
Posted by Nik Jafarzadeh on den 11 oktober 2014

No comments:

Post a Comment